การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2559

Operations Research Network of Thailand 2016 : OR-NET 2016


วันที่ 24-25 มีนาคม 2559

คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - กรุงเทพฯ

Register

Countdown!

Thank you!